Historie

Historie knihovnictví v Nesovicích a Nových Zámcích sahá do roku 1912, kdy byl 21. 1. 1912 založen Odbor národní jednoty „Vlastimír“. Spolek měl svou knihovnu, knihovníkem byl pan František Vlach. Dále zde existovala „Otakarova knihovna“, kam byly darovány knihy po zemřelém nájemci velkostatku v Nových Zámcích Otakaru Sekalovi. Také Tělocvičná jednota Sokol (zřízena 12. 9. 1919) měla svou knihovnu, knihovníkem byl pan Čeněk Buchta.

V obci Letošov byl v roce 1893 založen Čtenářský spolek, který se později rozešel a knihy byly darovány v roce 1919 nově vzniklé Obecní veřejné knihovně. „Skříň i s knihami přenesena z hostince – spolkové to místnosti bývalého Čtenářského spolku – do budovy školní. Veřejná tato knihovna, z níž správce školy půjčuje knihy každou neděli, jest hojně navštěvována. Obec přispívá na opravu a zakoupení nových knih ročním obnosem 250,- Kč. Jest samozřejmé, že tento obnos by nedostačoval, a proto při divadelních představeních a jiných zábavách bývá na knihovnu pamatováno.“ (citováno z Kroniky obce Letošov)

Při spojení obcí Nesovice, Nové Zámky a Letošov v roce 1942 došlo i ke sloučení místních knihoven. Od roku 1953 byla činnost lidové knihovny přerušena z důvodu nedostatku vhodných prostor. Znovu obnovena byla roku 1962, kdy  byla knihovna umístěna v nově postavené požární zbrojnici. V tomto roce měla 2041 svazků, knihovna pro mládež 1642 svazků a knihy se půjčovaly dvakrát týdně.